Temat numeru
Wydarzenia
Turystyka językowa
Publikacje
Opinie
Porady
Oblicza języka
Warsztat filologa
Ludzie i języki
Enjoy & Learn
Rozmaitości

 

 

O firmie

Nauka języków obcych

Turystyka językowa

Centrum konferencyjne

Księgarnia językowa

Wydawnictwo
 
 

 
Szkoła języków obcych


Kapitał ludzki - kapitał możliwości

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych – zarówno językowych, jak i specjalistycznych – to konieczność wynikająca z wymogów rynku pracy. Zdobywanie nowych kompetencji jest obecnie jedynym sposobem zagwarantowania sobie mocnej pozycji zawodowej.

Sektorowy Program Operacyjny „Rozwój Zasobów
Ludzkich” realizowany w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego w latach
2004-2007 stworzył duże możliwości wielu firmom.
Szkoła FELBERG SJA wykorzystała daną
jej szansę i w ciągu dwóch ostatnich lat prowadziła
z powodzeniem dwa projekty szkoleń
językowych dofinansowanych ze środków unijnych.
Szkolenia te objęły swym zasięgiem pracowników
Metra Warszawskiego Sp. z o.o. oraz
Polskiego Radia S.A. W sumie wzięło w nich
udział około 220 pracowników. Dzięki uczestnictwu
w Sektorowym Programie Operacyjnym
„Rozwój Zasobów Ludzkich” nauczyliśmy się,
jak pozyskiwać fundusze oraz jak zarządzać
projektami według wymogów unijnych. Zdobyte
doświadczenie wykorzystamy w projektach
szkoleniowych, które będziemy realizować
w ramach kolejnego programu operacyjnego
noszącego nazwę „Kapitał Ludzki”.

Lata 2008-2015 to czas, kiedy możemy
korzystać z możliwości, jakie niesie za sobą
Program Operacyjny „Kapitał Ludzki”. Jego
celem jest spożytkowanie środków płynących
do nas z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program „Kapitał Ludzki”, zwany przez urzędników
POKaLem, jest ukierunkowany głównie
na rozwój zasobów ludzkich, tzn. na podnoszenie
jakości edukacji i kształcenia zawodowego,
wspieranie rozwoju kadr nowoczesnej gospodarki
oraz na tworzenie efektywnej administracji.
W ramach POKaLu wsparciem poprzez
dofinansowanie projektów objęte są zarówno
osoby prywatne: pracujące zawodowo, uczniowie,
bezrobotni, studenci, jak i podmioty gospodarcze
oraz urzędy administracji publicznej.
POKaL kładzie największy nacisk na edukację,
a w jej ramach – w myśl polityki kształcenia się
przez całe życie – na ciągłe podnoszenie kwalifikacji
i wzbogacanie umiejętności.

"Kapitał Ludzki" oprócz różnorodnych
działań skoncentrowanych na wspieraniu rozwoju
rynku pracy i poprawy jakości życia oferuje
także różne formy udzielania wsparcia. Najpopularniejszą
z nich są szkolenia i kursy. Wśród pronoponowanych
działań możemy znaleźć również
stypendia, studia podyplomowe, różnego rodzaju
doradztwo, tworzenie nowych miejsc pracy, staże.
Te formy udzielania wsparcia są najczęściej
stosowane w praktyce. Nie oznacza to jednak, że
realizacja POKaLu ma się do nich ograniczać.
Rozwój zasobów ludzkich przez najbliższe
osiem lat wyznaczać będą trendy omówione
poniżej.

Kształcenie przez całe życie.

Do niedawna system edukacji obejmował wyłącznie
formalne drogi zdobywania wiedzy,
począwszy od przedszkola, a skończywszy na
pozyskaniu zawodu lub na maturze albo na studiach.
Idea lifelong learning, zwana również
kształceniem się przez całe życie, rewolucjonizuje
dotychczasowe pojmowanie edukacji.
Edukacja i kształcenie nie są już wyłącznie domeną
ludzi młodych. Obecnie, przy znacznym
zaangażowaniu środków Europejskiego Funduszu
Społecznego, różne formy edukacji, takie
jak: szkolenia, kursy, warsztaty, seminaria,
wykłady, obejmują coraz większe grupy osób
powyżej osiemnastego roku życia. Źródłem
tego trendu nie jest tylko moda na andragogikę
(nauka o wychowywaniu i kształceniu dorastającej
młodzieży i osób dorosłych). Wiąże
się on głównie z koniecznością dostosowywania
umiejętności i kwalifikacji do bardzo dynamicznie
zmieniającej się rzeczywistości zawodowej
i ogólnospołecznej. Uczenie się przez
całe życie nie jest niczym nowym. Towarzyszy
ono człowiekowi od zarania dziejów i tak
jak niegdyś odbywa się poprzez gromadzenie
doświadczeń, podpatrywanie mentorów, stosowanie
metody prób i błędów. Obecnie lifelong
learning
coraz częściej przybiera zorganizowane
formy oraz odbywa się w coraz liczniejszych
grupach. Przypuszcza się, iż niedługo najpopularniejszą
wśród dorosłych formą kształcenia
się przez całe życie stanie się e-learning
nauka na odległość. Ta forma uczenia się przez
całe życie polega na samodzielnym zdobywaniu
wiedzy w internecie za pomocą specjalnie
skonstruowanych do tego celu programów.

Polityka równych szans.

Wsparciem
POKaLu objęte są najczęściej grupy społeczne,
które mają utrudniony dostęp do określonych
usług i form rozwoju. Zwykle do grup
takich należą osoby napotykające problemy
w edukacji szkolnej lub niepotrafiące odnaleźć
się na rynku pracy. Osoby takie nie są w stanie
samodzielnie podejmować inicjatyw kształcenia
się przez całe życie. Przyczyn ich marginalizacji
jest wiele. Najważniejszymi z nich są: brak
środków finansowych i odpowiedniej oferty dostosowanej
do potrzeb takich grup społecznych,
niekompetencja osób zajmujących się udzielaniem
im wsparcia, nieprzygotowanie odpowiedniego
aparatu administracyjnego oraz stereotypy
funkcjonujące w społeczeństwie. Dzięki
środkom z Europejskiego Funduszu Społecznego
wszystkie te bariery można zlikwidować
i umożliwić osobom niemającym obecnie szans
na zdobycie kwalifikacji zawodowych lub na
ich zmianę pełną integrację ze społeczeństwem.

Polityka równych szans obejmuje nie tylko
projekty skierowane do grup znajdujących się
w najtrudniejszej sytuacji społecznej, lecz również
takie, które są przeznaczone dla pracowników
przedsiębiorstw, uczniów i naukowców
rozpoczynających karierę zawodową. W świetle
polityki równych szans nikt z powodu płci, rasy,
miejsca zamieszkania, swojego wieku czy niepełnosprawności
nie może być dyskryminowany
ani pozbawiony udziału w korzyściach, jakie
niesie za sobą realizacja programu EFS.

Partnerstwo.

Partnerstwo jest stosunkowo
nową formą współpracy łączącą różne instytucje.
Jak wskazują doświadczenia krajów od
dawna należących do UE, jego rola jest szczególnie
istotna w społeczno-gospodarczym rozwoju.
Partnerstwo może zostać zawiązane pomiędzy
podmiotami gospodarczymi, urzędami
administracji samorządowej i rządowej, a także
pomiędzy organizacjami pozarządowymi.
Może ono łączyć dwa podmioty, które specjalizują
się w świadczeniu różnych usług. Kooperacyjna
inicjatywa dwóch różnych instytucji
znacznie przyczynia się do zwiększenia spójności
udzielanej pomocy. Ponadto współpraca instytucji
specjalizujących się w świadczeniu różnorodnych
usług edukacyjnych zyskuje jeszcze
jeden walor. Dzięki wspólnie podejmowanym
i realizowanym działaniom udzielane przez nie
wsparcie zyskuje szerszy zakres oddziaływania.

Rola partnerstwa w korzystaniu z dotacji
UE jest doceniana również w POKaLu. Partnerstwo
prócz komplementarnego wsparcia (jedna
instytucja nie zawsze jest wyspecjalizowana
w świadczeniu danych usług) przynosi korzyść
wszystkim stronom, pobudzając je do rozwiązywania
wspólnymi siłami najbardziej palących
problemów społecznych.

Innowacyjność.

Problemy, pojawiające
się w życiu społecznym, często wymagają
niestandardowych rozwiązań, które nie
funkcjonują na co dzień w systemie wsparcia.
Projekty finansowane z EFS mają na celu
nie tylko udzielanie wsparcia konkretnym osobom,
ale również wdrażanie nowych rozwiązań
w zakresie edukacji, integracji społecznej oraz
zarządzania zasobami ludzkimi. Innowacyjne
rozwiązania, które sprawdziły się w praktyce,
stają się tzw. Dobrymi Praktykami i są wykorzystywane
w kolejnych projektach lub w reformowaniu
dotychczasowego systemu wsparcia.
Dobre Praktyki w dziedzinie kształcenia się
przez całe życie mogą dotyczyć zarówno nowych metod nauczania osób dorosłych, tematów
i programów szkoleń, jak również sposobów
organizowania procesu edukacji.

Społeczeństwo informacyjne.

Dla uważnych obserwatorów życia społecznego
oczywiste jest, że wkroczyliśmy w fazę społeczeństwa
opartego na komunikacji i wiedzy.
Świadczy o tym tempo rozwoju mediów, przesyłu
informacji, wciąż zwiększająca się liczba
kanałów komunikacji oraz przenoszenie dużej
części naszej aktywności do internetu, który
już dawno przestał być jednym z narzędzi,
jakimi się posługujemy. Hasła takie jak „informacja
na wagę złota” przybierają realne kształty.
Kto posiada informacje, ten posiada majątek
i władzę, a informacje mają takie osoby, które
wiedzą, jak je znaleźć, zatrzymać i wykorzystać
dla własnych potrzeb. Dlatego w dążeniu do
poprawy warunków umożliwiających rozwój
społeczeństwa informacyjnego tak ważne jest
zdobycie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi
kanałami komunikacji, ciągłego podwyższania
kwalifikacji zawodowych i kształcenia
się przez całe życie.

Rozwój zrównoważony.

Termin
„rozwój zrównoważony” najczęściej odnosi
się do projektów kompleksowych inwestycji.
Ma on zwracać uwagę na ich wieloaspektowy
zasięg. Projektując np. rozbudowę oczyszczalni
ścieków, nie wolno pominąć żadnej kwestii
związanej z taką inwestycją. Nie można zapomnieć
o nieprzyjemnym zapachu, jaki będzie
się przedostawał do pobliskiego osiedla mieszkaniowego,
lub o wyburzeniu starych zabudowań
na terenie, gdzie mają zostać umiejscowione
zbiorniki oczyszczalni ścieków.

Zastanawiając się nad rozwojem zrównoważonym
w kontekście zasobów ludzkich, powinniśmy
mieć na uwadze specyfikę regionów,
którym ma zostać udzielone wsparcie. Przygotowywane
projekty będą realizowane przede
wszystkim na obszarach, gdzie występują największe
trudności z utrzymaniem właściwego
tempa rozwoju. Stąd większość z nich obejmie
swym zasięgiem tereny wiejskie oraz miasta liczące
mniej niż 25 tys. mieszkańców. Projekty te,
zgodne z zasadą rozwoju zrównoważonego oraz
ideą kształcenia się przez całe życie, koncentrować
się będą nie tylko na regionach charakteryzujących
się wolniejszym rozwojem zasobów
ludzkich oraz niższą jakością i mniejszym zasięgiem
edukacji, ale także na określonych grupach
społecznych, które z powodu różnych uwarunkowań
odstają od reszty społeczeństwa.

* * *

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się
z ofertą edukacyjną Szkoły FELBERG SJA
realizowaną w ramach projektów dotowanych
ze środków unijnych. Szczegółowe informacje
są dostępne na stronie internetowej:
www.felberg.pl, lub e-mail: koordynatorefs@felberg.pl.

Emilia Szypryt

 

 Pozostałe artykuły:

Sprawdź swój angielski

Londyn mnie oczarował

Narzędzie nie do zastąpienia

Kilka słów o nas

To się czyta

więcej...Powrót na góręDrukuj artykułWyślij artykuł