Szkoła języków obcych
Wydarzenia
Turystyka językowa
Publikacje
Opinie
Porady
Oblicza języka
Warsztat filologa
Ludzie i języki
Enjoy & Learn
Rozmaitości

 

 

O firmie

Nauka języków obcych

Turystyka językowa

Centrum konferencyjne

Księgarnia językowa

Wydawnictwo
 
 

 
Temat numeru


Egzaminy LCCI
Otwarte drzwi do biznesu

Efektywna komunikacja językowa jest istotnym składnikiem dzisiejszego świata biznesu. Dlatego warto stale podnosić swoje kwalifi kacje przez przygotowanie się do kolejnych poziomów egzaminu LCCI English for Business. Osoby, które zdadzą egzaminy LCCI, otrzymają certyfi katy poświadczające, że ich umiejętności są na tyle wysokie, iż będą mogły wykonywać swoją pracę efektywniej niż dotychczas. Londyńska Izba Handlu i Przemysłu (LCCI) ma unikatowy wgląd w potrzeby nowoczesnych fi rm i dlatego może zapewnić, że egzaminy przez nią proponowane będą zgodne z wymogami wciąż zmieniającego się rynku pracy.

Egzaminy LCCI English for Business sprawdzają praktyczną znajomość języka angielskiego oraz umiejętność wykorzystania go w rzeczywistych zawodowych sytuacjach biznesowych, takich jak:
 • spotkania, prezentacje, negocjacje;
 • rozmowy w sprawie pracy;
 • komentowanie treści artykułów, listów, faksów, raportów;
 • kontaktowanie się z klientami firmy;
 • organizowanie podróży służbowej.

Egzaminy LCCI są bardzo cenione i uznawane przez pracodawców na całym świecie. Dokument potwierdzający zdanie tych egzaminów może stać się przepustką do sukcesu w biznesie międzynarodowym. Jako cenne uzupełnienie kwalifikacji zawodowych stanowi on podstawę do zatrudnienia menedżerów w krajach Unii Europejskiej. Ponad 80 krajów świata honoruje certyfikaty LCCI. Są one wymagane w większości zachodnich firm, zwłaszcza w firmach konsultingowych oraz w bankach. Ponadto certyfikaty LCCI są uznawane podczas rekrutacji na wyższe uczelnie z wykładowym językiem angielskim na całym świecie, a także stanowią zaliczenie lektoratów na uczelniach w Polsce.

Pisemne egzaminy English for Business przeprowadzane są na pięciu poziomach cztery razy w roku w sesjach ogólnoświatowych. Podczas egzaminu sprawdzana jest umiejętność posługiwania się różnymi formami korespondencji, takimi jak raport, list, memorandum, notatka służbowa, ulotka, a także umiejętność rozumienia tekstów pisanych dotyczących różnych dziedzin biznesu. Co więcej, oczekuje się, że zdający będzie umiał zrozumieć autentyczny tekst biznesowy, jak też będzie potrafił interpretować tabele, wykresy, diagramy. Na poziomie 1., 2., 3. i 4. po części pisemnej można przystąpić do egzaminu ustnego, sprawdzającego umiejętność posługiwania się językiem angielskim w rozmowie na tematy biznesowe. Umiejętności osób przystępujących do tej części egzaminu oceniane są w pięciu kategoriach: słownictwo, rozumienie, płynność wypowiedzi i czynny udział w dyskusji, gramatyka, wymowa.

Poszczególne poziomy egzaminu przedstawiają się następująco:

EFB Preliminary Level

Egzamin na tym poziomie przeznaczony jest dla osób z podstawowym angielskim (A1.2). W jego skład wchodzą trzy części:
 • zrozumienie sytuacji o tematyce biznesowej na podstawie obrazka np. przedstawiającego miejsce pracy;
 • krótka odpowiedź na pytania dotyczące dialogu;
 • uzupełnienie brakującej treści dokumentu lub notatki.
W trakcie egzaminu można korzystać ze słowników ogólnych. Egzamin trwa 90 minut.

EFB Level One

Egzamin ten przeznaczony jest dla osób na poziomie średnio zaawansowanym niższym (A2). Składa się on z dwóch części: pisemnej i ustnej. W skład egzaminu pisemnego wchodzą cztery części:
 • sporządzenie notatki, sprawozdania lub listu;
 • odpowiedź na pytanie dotyczące krótkiego tekstu o tematyce biznesowej;
 • interpretacja grafu, danych statystycznych, tabel itp.;
 • wypełnienie diagramu, schematu organizacji firmy, kwestionariusza itp.

W trakcie egzaminu pisemnego można korzystać ze słowników ogólnych. Egzamin pisemny trwa 120 minut, ustny ok. 15 minut.

EFB Level Two

Egzamin ten sprawdza umiejętności językowe na średnim poziomie zaawansowania (B1). Składa się on z dwóch części: pisemnej i ustnej. W skład egzaminu pisemnego wchodzą trzy części:
 • sporządzenie memorandum, notatki, raportu, ogłoszenia lub artykułu;
 • odpowiedź na list;
 • zredagowanie tekstu według wskazówek.

W trakcie egzaminu pisemnego można korzystać ze słowników ogólnych. Egzamin pisemny trwa 150 minut, ustny ok. 15 minut.

EFB Level Three

Egzamin ten przeznaczony jest dla osób na poziomie średnim wyższym (B2+). Składa się on z dwóch części: pisemnej i ustnej. W skład egzaminu pisemnego wchodzą cztery części:
 • sporządzenie raportu na podstawie podanych informacji;
 • odpowiedź na list;
 • odpowiedź na pytania dotyczące tekstu w postaci krótkich akapitów, definicji, diagramów itp.;
 • przetworzenie informacji, np. streszczenie artykułu lub napisanie faksu na podstawie ogłoszenia lub instrukcji pracodawcy.

W trakcie egzaminu pisemnego można korzystać ze słowników ogólnych. Egzamin pisemny trwa 180 minut, ustny ok. 15 minut.

EFB Level Four

Egzamin na tym poziomie przeznaczony jest dla osób na poziomie zaawansowanym (C1). Składa się on z dwóch części: pisemnej i ustnej. W skład egzaminu pisemnego wchodzą cztery części:
 • rozumienie długiego tekstu o tematyce biznesowej oraz umiejętność jego streszczenia przy zachowaniu stylu korespondencji handlowej;
 • sporządzenie tekstu o tematyce biznesowej na podstawie faktów;
 • zredagowanie tekstu polegające na zmianie jego formy, np. stworzenie notatki z wykorzystaniem danych liczbowych, wy kresu, itp.;
 • uzupełnianie tekstu, redagowanie kompletnych tekstów z wykorzystaniem różnych stylów i form przekazu, np. napisanie tekstu na podstawie formalnej notatki lub zaproszenia na otwarte spotkanie rekrutacyjne.

W trakcie egzaminu pisemnego można korzystać ze słowników ogólnych. Egzamin pisemny trwa 180 minut, ustny ok. 15 minut.

Od tego roku do każdego poziomu egzaminu EFB została dołączona część pod nazwą Listening (rozumienie ze słuchu).

Szkoła FELBERG w 1995 roku została zarejestrowana jako oficjalne Centrum Szkoleniowe i Egzaminacyjne Londyńskiej Izby Handlu i Przemysłu. Każdego roku przeprowadzamy egzaminy English for Business na wszystkich poziomach zaawansowania dla setek kandydatów w całej Polsce. Do 2005 roku 1154 osoby zdały pomyślnie te egzaminy i uzyskały stosowne certyfikaty.

Poza możliwością zdawania egzaminu w Centrum Egzaminacyjnym FELBERG oferujemy gruntowne przygotowanie do egzaminów podczas szkoleń specjalistycznych. Wszelkich informacji udzielają sekretariaty oddziałów Szkoły FELBERG, których wykaz można znaleźć na stronie internetowej www.felberg.pl.

Iwona Załęcka
oddział Szkoły FELBERG w Łodzi
 

 Pozostałe artykuły:

Powiedzieli nam

Znajomy z kursu

Kadra lektorska pracująca z dorosłymi

Edukacja językowa osób dorosłych

Już na zawsze z nami

więcej...Powrót na góręDrukuj artykułWyślij artykuł