Temat numeru
Szkoła języków obcych
Wydarzenia
Turystyka językowa
Publikacje
Opinie
Porady
Oblicza języka
Warsztat filologa
Ludzie i języki
Enjoy & Learn
Rozmaitości

 

 

O firmie

Nauka języków obcych

Turystyka językowa

Centrum konferencyjne

Księgarnia językowa

Wydawnictwo
 
 

 

Wydawca:
FELBERG SJA Sp. z o.o.
00-820 Warszawa, ul. Sienna 53

Redakcja:
00-668 Warszawa, ul. Noakowskiego 24
tel. (0-22) 621 02 22/23; fax (0-22) 625 17 12
e-mail: anglofan@felberg.pl

Prezes wydawnictwa:
Wojciech Felberg

Redaktor naczelny:
Adam Wolański

Rada programowa:
Paweł Felberg, Dariusz Kętla, Elżbieta Krusiewicz

Projekt graficzny i opracowanie strony WWW:
Piotr Kępka

Layout:
Andrzej-Ludwik Włoszczyński

Opracowanie stylistyczne i korekta:
Agnieszka Kilińska, Natica Schmeder, Ewa Wolańska

Redakcja techniczna i opracowanie typograficzne:
Barbara Gluza

DTP:
ALW. Grafik

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo do skrótów i redakcyjnego opracowania tekstów przyjętych do druku. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały zawarte w czasopiśmie nie mogą być wykorzystane w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody Wydawcy.

„Anglofan” jest znakiem towarowym pod ochroną i używanie go przez kogokolwiek zarówno w znaczeniu słownym, jak i  graficznym w celu oznaczenia swojego towaru jest bezprawne.